آرش خدايي قائم مقام رئيس سازمان هواپيمايي كشوري شد
18 آبان ۱۳۹۵

مهندس علي عابدزاده رئيس سازمان هواپيمايي كشوري طي حكمي مهندس آرش خدايي را به سمت قائم مقام رئيس سازمان هواپيمايي كشوري منصوب كرد.

به گزارش روابط عمومي هواپيمايي كشوري، وي در اين حكم برلزوم پيگيري و تسريع در انجام وظايف و امور تخصصي سازمان و نظارت بيشتر براي پياده سازي و اجراي برنامه ها جهت توسعه صنعت حمل و نقل هوايي و ارتقاي ايمني پروازها تاكيد و اظهار اميدواري كرد با همكاري كليه معاونين و مديران و كارشناسان سازمان اهداف مذكور به سرانجامي بايسته برسد.

گفتني است؛ خدايي 19سال سابقه فعاليت در صنعت هوايي و پيش از اين مديريت در بخش هايي چون نظارت برناوبري هوايي و تضمين كيفيت سازمان هواپيمايي كشوري را بعهده داشت.