لغو کلاس های کاپیتان سودمند
آبان ماه 1395

کلیه کلاس های کاپیتان سودمند در روز چهارشنبه مورخه 1395/08/26 تشکیل نمی شود.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می شود.