قابل توجه دانشجویان استادمنزه
آبان ماه 1395

قابل توجه دانشجویان استادمنزه:کلیه ی کلاسهای روز دوشنبه 95/8/24 استاد منزه برگزار نمی گردد.کلاسهای جبرانی به شرح ذیل برگزار می شود:درس  مدارهای ماکروویوی دوشنبه95/9/1از ساعت 8الی10.درس فیلتر وسنتز مدار سه شنبه 95/9/16ازساعت 9الی11.درس تکنیکهای دیجیتال دوشنبه95/9/15ازساعت 8الی 10.درس ابزار وتجهیزات کارگاهی دوشنبه 95/9/22ازساعت8الی10