قایل توجه دانشجویان شبکه 942
آبان ماه 1395

قابل توجه دانشجویان  شبکه ۹۴۲:زبان تخصصی استاد جعفری با توافق استاد ودانشجویان از روز دوشنبه ساعت ۱۶ به روز چهارشنبه ساعت  ۱۵-۱۳ انتقال یافته است.