لغو بازدید از آشیانه ماهان
آذر ماه 1395

برنامه ی بازدید روز یکشنبه 95/9/7درس کاربینی از آشیانه ی ماهان فرودگاه  امام خمینی  به دلیل مشکلات فنی آشیانه  لغو گردید. زمان بازدید جایگزین متعاقبا اعلام می گردد.