شناسنامه دوره تخصصی ارزیابی و سنجش Evaluation and Measurement

 

شناسنامه دوره تخصصی ارزیابی و سنجش Evaluation and Measurement

 

1 – طول دوره : 18 ساعت
2 – معرفی دوره : در پایان این دوره ، دانش آموخته قادر خواهد بود سطوح آموزشی ، اصول طراحی سئوال و نحوه تجزیه و تحلیل نتایج آزمون را تشریح نموده و اقدام به طراحی سئوال هایی با مدنظر قراردادن اصول تست نویسی نماید .
3 – شرایط ورود به دوره :
داشتن حداقل 2 سال سابقه تدریس
4 – مخاطبین :
کلیه مدرسین مراکز آموزشی تعمیر و نگهداری هواپیما و تخصص های عملیاتی