روابط عمومی و مدیریت

جهت ارتباط تلفنی با ریاست مرکز با شماره تلفن 158-33266157 026 داخلی  101 تماس حاصل فرمائید.