شناسنامه دوره تخصصی Train the Examiner

 

شناسنامه دوره تخصصی Train the Examiner

 

1 – طول دوره : 24 ساعت
2 – معرفی دوره : در پایان این دوره ، دانش آموخته قادر خواهد بود :

  • سطوح آموزشی (Trainig Level)  ، اصول طراحی سئوال و نحوه تجزیه و تحلیل نتایج آزمون را تشریح نموده و براساس اصول تست نویسی ، اقدام به طراحی سئوال نمایند
  • استانداردهای آزمون مندرج در Part-66   و  Part-147  را بیان کند .

3 – شرایط ورود به دوره : دارا بودن حداقل 5 سال سابقه تدریس
4 – مخاطبین :
کلیه متخصصین ، ارزیابان و مدیرآزمون مراکز آموزشی تعمیر و نگهداری هواپیما و تخصصهای عملیاتی