شناسنامه دوره تخصصی CAO/EASA part – 66

 

شناسنامه دوره تخصصی CAO/EASA part – 66

 

1 – طول دوره : 24 ساعت
2 – معرفی دوره : در پایان این دوره ، دانش آموختع قادر خواهند بود .

  • ساختار و سیستم های قانونگذاری سازمان بین المللی هواپیمایی کشور ICAO  (آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا (EASA ) و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ایران را تشریح نماید .
  • انواع گواهینامه های تعمیر و نگهداری هواپیما نام برده ، اختیارات و محدودیت هر گواهی نامه را تشریح نموده و الزامات مورد نیاز جهت دریافت هر کدام از گواهینامه ها را بیان نماید .

3 – شرایط ورود به دوره :
ندارد
4 – مخاطبین :
کلیه افراد علاقمند ،متخصصین تعمیر و نگهداری هواپیما ، مدرسین در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما