اهداف کلی حراست

1. صیانت از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دستگاه ها

2. صیانت از کارکنان ، اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده ، اماکن ، تاسیسات و اموال دستگاه ها

3. شناسایی آسیب ها ، تهدیدها و انجام اقدامات پیشگیرانه (پیش بینی و پیشگیری)

4. مقابله با توطئه و نفوذ عوامل بیگانه و ضد انقلاب و عوامل ایجاد نارضایتی