امکانات رفاهی

  • خوابگاه دانشجویی( ظرفیت خوابگاه دانشجویی محدود بوده و دانشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال پرشدن ظرفیت خوابگاه و رسیدگی به درخواست خارج از موعد ندارد).
  • سرویس ایاب ذهاب ( به صورت روزانه و در مسیرهای پر تردد برقرار است)
  • امکانات پروازی ( پرواز برای دانشجویان و به منظور آشنایی ابتدایی با عملیات پروازی با هواپیماهای  UL برقرار است).