مدیر گروه تعمیر و نگهداری و اویونیک

     

مهندس حسن طالبی اباتری

کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک

 

پست الکترونیک : hastalebi@gmail.com

شماره تماس : 

روزهای حضور در دانشگاه :روز های پنجشنبه