مدیر گروه زبان

 

علیرضا جعفری آنی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

پست الکترونیک : jamparseh@gmail.com

شماره تماس : 

روزهای حضور در دانشگاه :