مدیر گروه شبکه های کامپیوتری

 

مهندس امید عبداله پور

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

 

پست الکترونیک : omidabdpr@yahoo.com

شماره تماس : 

روزهای حضور در دانشگاه :