مدیر گروه مکانیک هواپیما (کارشناسی

مدیر گروه مکانیک هواپیما (کارشناسی))