مدیر گروه مکانیک هواپیما(کاردانی

مدیر گروه مکانیک هواپیما(کاردانی))